☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Grafika zawierająca herb Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Łodziewski, b.lodziewski@olsztyn.uppo.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 537 28 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku jest umieszczone w pobliżu parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie stanowiska przeznaczone do obsługi osób niepełnosprawnych są umieszczone na parterze budynku. Na parter budynku prowadzą schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Schody prowadzące na parter budynku zostały wyposażone w platformę umożliwiającą transport wózków inwalidzkich. Obok schodów umieszczono dzwonek służący do wezwania pracownika urzędu odpowiedzialnego za obsługę platformy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku urzędu brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking przed budynkiem urzędu posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie obowiązują ograniczenia wstępu z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Łodziewski
(2020-09-24 10:26:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Łodziewski
(2020-09-24 11:17:36)
 
 
liczba odwiedzin: 1702845

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X