☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Grafika zawierająca herb Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

1) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
4) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to-przysługiwało Urzędowi Pracy Powiatu Olsztyńskiego.
 

2. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego  ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  lub została udostępniona na wniosek.

3. Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Pracy Powiatu Olsztyńskiego.


II. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego jest bezpłatne.


III. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, w celu umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w swoim systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

IV. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę z warunkami ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
  2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wytworzył:
Ewa Woźniczko
Udostępnił:
Marek Bals
(2016-11-02 08:58:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Bals
(2016-11-02 09:01:58)
 
 
liczba odwiedzin: 1702786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X