☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Grafika zawierająca herb Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole przeprowadzone w urzędzie

Wykaz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

 

Lp.

Organ kontroli

Termin kontroli

Okres objęty kontrolą i zakres

1

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

26 – 31 stycznia
2012 roku

Przedmiot kontroli: przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenia Publicznych Służb Zatrudnienia.
Okres objęty kontrolą :  rok 2011.

2

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

21 – 22 maja
2012 roku

Przedmiot kontroli:  projekt " Czas na pracę". Okres objęty kontrolą : rok 2011.

3

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

28 – 30 stycznia
2013 roku

Przedmiot kontroli:
1. Prawidłowość realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
2. Prawidłowość refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2011 roku  do 31 grudnia 2012 roku.

4

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

26 – 27 lutego
2013 roku

Przedmiot kontroli:  projekt " Czas na pracę". Okres objęty kontrolą : rok 2012.

5

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

28 lutego
2013 roku

Przedmiot kontroli: projekt " Kwalifikacje Twoim kapitałem".
Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2012 roku.

6

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

25 lutego – 1 marca
2013 roku

Przedmiot kontroli: Właściwe dokumentowanie i rozliczanie środków Funduszu Pracy otrzymanych i wydatkowanych przez powiatowe urzędy pracy w roku 2012".
Okres objęty kontrolą : rok 2012.

7

Starosta Olsztyński

11 marca
2013 roku

Weryfikacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Czas na pracę”.

8

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

9 – 11 października
2013 roku

Przedmiot kontroli: Prawidłowość stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26.04.2012 r. , poz. 457 ze zm.) w części dotyczącej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Okres objęty kontrolą : 01 stycznia 2013 - 30 września 2013

9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie

22 listopada – 6 grudnia
2013 roku

Przedmiot kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.

10

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

17 - 25 marca
2014 roku

Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku

11

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

26 - 27 marca
2014 roku

Przedmiot kontroli:  projekt " Czas na pracę".

Okres objęty kontrolą : rok 2013.

12

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

23-24 lutego
2015 roku

Przedmiot kontroli: Projekt „Czas na pracę”.

Okres objęty kontrolą: 2014 rok

13

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  w Olsztynie

12 marca
2015 roku

Przedmiot kontroli: Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli

14

Archiwum Państwowe  w Olsztynie

23 marca
2015 roku

Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego

15

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 czerwca
2015 roku

Przedmiot kontroli: Projekt "Skuteczny urząd pracy".

Okres objęty kontrolą: czas trwania projektu

16 Starostwo Powiatowe w Olsztynie 22-27 lipca
2015 roku
Kontrola gospodarki finansowej w zakresie przestrzegania zasad dokonywania wydatków budżetowych
17 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie

23-24 marca
2016 roku

Przedniot kontroli: Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (I)".

Okres objęty kontrolą: w trakcie realizacji projektu

18 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 14, 18-21, 26 kwietnia
2016 roku

Przedmiot kontroli:Zadania związanie z realizacją szkoleń dla osób bezrobotnych oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków FP na ten cel.

Okres objęty kontrolą: 2015 rok

19 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

11-12 lipca
2016 roku

Kontrola doraźna

Przedmiot kontroli: Ocena prawidłowości realizacji przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego standardów i usług rynku pracy z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Okres objęty kontrolą: Od 27 maja 2014 do dnia kontroli.

20 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie

4-7 października
2016 roku

Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (I)"
21 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
24-27 października
2016 roku
Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie olsztyńskim"
22 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
12-13 grudnia
2016 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (II)"
23 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
14-15 grudnia
2016 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2016 roku"
24 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie

13 lutego
2017 roku

Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (II)"
25 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
27-28 lutego
2017 roku
Kontrola na zakończenie projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2016 roku"
26 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
27-28 lutego
2017 roku
Kontrola po zakończeniu projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim"
27 Państwowa Inspekcja Pracy 3-13 marca
2017 roku
Prawna ochrona stosunku pracy
28 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 9-10 marca
2017 roku
Zadania związane z przyznawaniem bonów na zasiedlenie oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na ten cel.
Okres objęty kontrolą: 2016 rok
29 Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
16-22 marca
2017 roku
Prawidłowość ustalania i wypłaty wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz nagród z funduszu nagród
30 Ministerstwo Finansów 07 sierpnia - 29 września
2017 roku
Audyt operacji RPO WiM na lata 2014-2020 "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2016 roku"
31 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
27-28 listopada
2017 roku
Kontrola w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2017/2018 roku"
32 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie
 04-05 grudnia
2017 roku
Kontrola w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (III)"
33 Archiwum Państwowe  w Olsztynie 26 lutego
2018 roku
Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
34 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 15-16 marca
2018 roku
Zadania związane z przyznawaniem bonów zatrudnieniowych oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy
na ten cel
35 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 16-18 maja
2018 roku
Przygotowanie organizacyjne i realizacja zadań dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową z uwzględnieniem wykorzystania środków na wsparcie powiatowych urzędów pracy w celu usprawnienia usługi.
36 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie

23-24 sierpnia
2018 roku

Kontrola realizacji projektu  nr RPWM.10.01.00-28-0010/17„ Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2017/2018 roku”.
37 Wojewódzki Urząd Pracy
w Olsztynie

21-22 listopada
2018 roku

Kontrola realizacji projektu nr POWR.01.01.02-28-0010/17 „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim  (III)”
38 Starosta Olsztyński

29 listopada
2018 roku

Audyt wdrożeń RODO
39 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie 07-21 lutego
2019 roku
Prawidłowość opłacania składek ZUS
40 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 14-15 lutego
2019 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2018/2019 roku"
41 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 30 maja
2019 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim (IV)"
42 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 06-07 lutego
2020 roku
Kontrola realizacji projektu nr RPWM.10.01.00-28-0016/19 "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2019/2020 roku".
43 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 29 października - 27 listopada
2020 roku
Kontrola realizacji projektu nr RPWM.10.01.00-28-0016/19 "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2019/2020 roku".
44 Starostwo Powiatowa w Olsztynie 24 marca - 19 kwietnia
2021 roku
Kontrola gospodarki finansowej
45 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 01-31 marca
2021 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2020/2021"
46 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 01-30 czerwca
2021 roku
Kontrola realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2021/2022"

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych kontroli uzyskać można w siedzibie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Al. Piłsudskiego 64B pok. 23 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 


 

Wytworzył:
Ewa Woźniczko
(2012-04-04)
Udostępnił:
Marek Bals
(2012-04-04 12:47:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Łodziewski
(2021-07-08 07:52:03)
 
 
liczba odwiedzin: 1702799

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X